Press Releases

An Egg Can Dream – an Egg Themed Physics Based 3D Platformer Releases Tomorrow on Steam

Floor Chicken’s upcoming game, An Egg Can Dream, is releasing on PC via Steam tomorrow, May 20th. The game will require players to master the art of rolling around and platforming across gaps and objects in a plan to save your family and escape from evil.
 
In An Egg Can Dream, the player takes control of an egg and rolls their way through levels to live out their dreams. In order to complete their quest they will need to roll around, make humongous leaps across platforms and from object to object. They will need to be careful though as every jump and bump takes its toll on the egg and it will visibly show cracks as it edges closer and closer to cracking and dying.
 
Upon release the game will be available for sale for $9.99 USD but will be discounted by 10% for the first week of sale to celebrate the release of the game.
 
An Egg Can Dream will be available for purchase here:
https://store.steampowered.com/app/1139100/An_Egg_Can_Dream/
 
Tony Pepperoni, Founder of Floor Chicken said:
 
“̷A̵f̵t̶e̶r̴ ̵m̷a̷n̶y̴ ̴m̵o̵n̶t̴h̸s̶ ̸o̵f̸ ̶h̶a̵r̸d̵ ̸w̶o̶r̷k̵ ̶w̴e̵’̶r̴e̴ ̸p̴r̷o̵u̸d̶ ̸t̸o̵ ̶r̸e̷l̵e̴a̴s̴e̶ ̴t̴h̵e̵ ̶g̵a̷m̷e̷ ̶o̴u̴t̶ ̷i̸n̵t̶o̴ ̸t̸h̶e̵ ̷w̶i̶l̴d̸ ̸f̵o̸r̷ ̴t̷h̵e̴ ̷p̵u̴b̶l̸i̸c̶ ̴t̵o̵ ̸g̴e̶t̵ ̴t̴h̵e̶i̵r̶ ̴h̶a̶n̴d̶s̸ ̵o̸n̸.̴ ̴W̶e̶’̵v̵e̵ ̸a̷c̵c̶o̷m̵p̵l̷i̸s̶h̴e̸d̷ ̸a̴ ̶l̶o̵t̷ ̸a̷n̷d̵ ̸a̷f̵t̸e̷r̵ ̴m̴a̴n̵y̵ ̴u̵p̸s̵ ̸a̵n̷d̸ ̵d̸o̶w̶n̴s̴ ̵t̴h̴r̴o̶u̴g̸h̵o̷u̷t̷ ̶t̶h̶e̶ ̷c̵y̴c̸l̶e̷ ̵w̴e̵ ̸a̵r̴e̶ ̷p̶r̶o̷u̶d̴ ̵o̷f̴ ̶t̵h̶e̶ ̶f̷i̵n̷a̷l̷ ̷p̶r̸o̸d̷u̴c̷t̶.̵”̵

An Egg Can Dream – Gameplay Trailer (2020)

Comment here

Enter Captcha Here : *

Reload Image